Callie's Picks Decor - soon on StardollCallie's Picks Decor is coming on Stardoll. 


What do you think of this?

xoxo, sdoreymenano
special thanks to MissMeryLu2000m